Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (“TDMK”) tarafından hazırlanmıştır. TDMK, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın imzacısı olarak Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu sıfatıyla Türkiye’deki dopingle mücadele programını yürütmekten sorumludur. Aydınlatma Metni; TDMK’nin bu kapsamdaki sorumluluklarını yerine getirirken kişisel verileri nasıl işlediğine dair kişisel veri sahiplerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

TDMK hangi kişisel verileri işlemektedir?

TDMK, Sporcular ve Sporcu Destek Personeliyle ilgili kişisel verileri toplar ve işler.
Örneğin, tedavi amaçlı kullanım istisnasına ihtiyacınız varsa, TDMK’ye tıbbi özgeçmişinizle ilgili bilgi vermeniz gerekecektir. Bir dopingle mücadele kuralı ihlalinde bulunduğunuz iddia edilirse, savunmanızda TDMK’ye kanıt sunmanız gerekebilir. Sporcu değilseniz, yine de sizinle ilgili eğitim verileri ve diğer kişisel bilgilerin toplanması gerekebilir. TDMK tarafından toplanan belirli sürelerle saklanan ve/veya işlenen ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılan veriler, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şunları içerir:

• Ad-Soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, vatandaşlık bilgileri ve spor dalı gibi kimlik bilgileri,
• Adres, telefon numarası, e-mail adresi, faks numarası gibi iletişim bilgileri, tamamlamış olduğunuz kurslar, katılım tarihleri ve elde ettiğiniz puanlarla sınırlı olmamak kaydıyla katılım gösterilen dopingle mücadele eğitimlerine ilişkin bilgiler
• Gecelik konaklama ve/veya antrenman gibi düzenli olarak yaptığınız diğer aktivitelere ilişkin konum ve adres bilgileri gibi doping kontrolü amacıyla size ulaşılabilmesi için toplanan ve işlenen ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılan bulunabilirlik bilgileri
• Sizden örnek alınması durumunda örnek türü, örnek kit numarası ve doping kontrol formunda kayıt altına alınan vermiş olduğunuz tüm bilgilerle sınırlı olmamak kaydıyla doping kontrolüyle bağlantılı, özel nitelikli kişisel veriler dahil tüm veriler,
• Kan ve steroid biyolojik belirteç değerleri ve oranları ile bunlara ilişkin uzman değerlendirmeleri gibi sporcu biyolojik pasaport verileri,
• Hastalık geçmişi, alınan tedaviler ve tahlil sonuçları gibi Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusu kapsamında toplanan tıbbi veriler,
• İstihbarat ve soruşturmalar kapsamında açık kaynaklardan, tanıklardan veya gizli kaynaklardan edinilen bilgiler,
• Dopingle mücadele kural ihlali iddiası, iddiaya ilişkin sunmuş olduğunuz kanıtlar ve yaptırım kararı gibi sonuçların değerlendirilmesi sürecine ilişkin bilgiler.

Kişisel veriler hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

Dopingle mücadele kuruluşu olarak TDMK’nin görevi; Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, Uluslararası Standartlar ve Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı uyarınca sporda dopingi tespit etmek ve önlemektir. TDMK’ye sağladığınız kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı olarak, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, sınıflandırılacak, gerekli görüldüğü hallerde ilgili kişiler ve kurumlar ile paylaşılacak, yurtdışına aktarılacak ve Kanun ve ilgili yasal düzenlemelere uygun suretle sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda işlenecektir:

• Doping kontrollerini planlamak, yürütmek ve koordine etmek,
• Örnek almak, örnekleri analiz ettirmek, laboratuvar analiz sonuçlarını değerlendirmek,
• Sporcu biyolojik pasaportu oluşturmak ve pasaport verilerini yönetmek,
• Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayı verilebilmesi için sunulan bilgi ve kanıtları incelemek ve değerlendirmek,
• Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın uygulanabilmesi için dopingle mücadele kural ihlallerini belirlemek, sonuçların değerlendirilmesi ve hukuki sonuçlar ile ilgili süreçleri yönetmek,
• Hedefe yönelik doping kontrolleri düzenlenebilmesi, dopingle mücadele kural ihlallerinin ortaya çıkarılabilmesi ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapılabilmesi için bilgi toplamak ve soruşturmalar yürütmek,
• Faaliyetlerin takibinin yapılması ve geliştirilmesi için doping kontrollerine ilişkin kayıtları tutmak,
• Eş güdüm sağlanabilmesi için diğer dopingle mücadele kuruluşları ile bilgi paylaşımında bulunmak,
• Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı gereğince kesinleşmiş cezaları kamuoyuna ilan etmek,
• Dopingle mücadele eğitimlerini organize etmek,
• Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın uygulanabilmesi için gerektiğinde sizinle iletişime geçmek,
• Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ile uyumlu olduğumuzu ortaya koyabilmek için dopingle mücadele faaliyetlerimizi Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’na (WADA) raporlamak.
Kişisel veriler, yalnızca dopingle mücadele kapsamında veri işleme amaçları doğrultusunda, bilginin doğruluğu ve güncelliği korunarak, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, gerektiği hallerde veri sahibinin açık rızası alınarak, Kanun, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve WADA’nın Özel Hayatın ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Standartları uyarınca işlenmektedir.

Kişisel veriler kimlerle paylaşılmaktadır?

Dopingle mücadele programının yürütülmesi kapsamında gerekli olması halinde bazı kişisel veriler, yurt içinde ve yurt dışında aşağıdaki kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir:

• Temsilci, antrenör, doktor veya ebeveyn gibi kişisel bilgilerinizi almasına veya paylaşmasına izin verdiğiniz kişiler;
• Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu, Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicileri gibi, sizin üzerinizde doping kontrol, örnek alım veya sonuçların değerlendirilmesi yetkisi olan Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın İmza Sahipleri;
• Tüm imza sahiplerinin, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’na uymalarını sağlayan ve kişisel verilerinizin saklandığı ADAMS platformunu yöneten Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA);
• Yalnızca örnek kit numarası gibi kodlardan oluşan verilere erişimi olacak şekilde, dopingle kontrol örneklerini analiz eden laboratuvarlar ve Sporcu Biyolojik Pasaportu Yönetim Birimleri;
• Dopingle mücadele faaliyetlerimizin bir bölümünü gerçekleştirmek üzere, kişisel verilerin korunması konusunda sözleşmeyle imza altına alınarak katı kurallara tabi olacak şekilde görevlendirilen hizmet sağlayıcılar veya yetkilendirilmiş üçüncü taraflar, ve
Spor ve dopingle mücadele yasalarının uygulanmasından ve sporda dopingle bağlantılı suçların soruşturulmasından sorumlu ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları. Ayrıca, dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen ve ihlal neticesinde ceza alan sporcu ve sporcu destek personelinin adı ve soyadı, spor dalı, hangi dopingle mücadele kuralının ihlal edildiği, ceza süresi ve tüm diğer hukuki sonuçları kamuoyuna açık olarak ilan edilir.

Kişisel verilerin güvenliği için ne gibi önlemler alınmaktadır?

Kişisel verileri; çalınma, kayıp, tahrifat ve izinsiz erişim gibi risklerden korumak için gerekli idari, teknik ve fiziksel önlemler alınmaktadır. Ayrıca, TDMK birlikte çalışmakta olduğu hizmet sağlayıcılarla veri güvenliğine ilişkin sözleşmeler yapmaktadır. Kişisel verilere erişim, yalnızca görevlerini yerine getirmek için bu verilere erişime ihtiyaç duyan çalışanlar ve yetkilendirilmiş üçüncü taraflar ile hizmet sağlayıcılarıyla sınırlandırılmıştır. Özel Hayatın ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Standartlar’da belirtilen farklı kişisel bilgi türlerine göre saklama sürelerine riayet edilmekte ve bu veriler artık yukarıda bahsi geçen amaçlara hizmet etmediğinde silinmekte, imha edilmekte veya kalıcı olarak anonim hale getirilmektedir.

Haklarınız nelerdir?

Kanun kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.
Dopingle mücadele, sporun zorunlu bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle, itirazınıza rağmen TDMK’nin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi adına kişisel bilgilerinizi işlemeye devam etmesi gerekebilir. Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve/veya Türkiye Dopingle Mücadele Kuralları uyarınca vermek zorunda olduğunuz bilgileri sağlamamanız, bir Dopingle Mücadele Kuralı İhlali teşkil edebilir. Dopingle mücadele faaliyetleri sırasında gerekli bilgileri sağlamamanız veya bu bilgilerin toplanmasına, işlenmesine ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına açık rıza gösterdikten sonra rızanın geri alınması durumu dopingle mücadele kural ihlali olarak değerlendirilebilir ve sonraki spor etkinliklerine katılmaktan hariç tutulma, önceki müsabakalardan kaynaklanan sonuçların geçersiz sayılması vb. birtakım hukuki sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Veri Güvenlik Sorumlusuna nasıl ulaşabilirim?

Bahsi geçen haklarınızı kullanmakla ilgili taleplerinizi; kvk@tdmk.org.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Başvuruda; başvurucunun adı-soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, telefon numarası ve talep konusunun bulunması zorunludur. Konuya ilişkin her türlü bilgi ve belge de başvuruya eklenir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Yapılan başvurular en çok 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla TDMK, başvurunuzun ulaşmasının ardından sizinle iletişime geçerek, başvuruda yer almayan birtakım bilgi ve belgeleri talep edebilir. Başvurunuzun doğru şekilde sonuçlanabilmesi adına TDMK’nin bilgi ve belge taleplerini eksiksiz yerine getirmeniz beklenmektedir.